ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

– Ο καθηγητής, συνδέεται με τους μαθητές στην εικονική τάξη, αποκτώντας άμεση οπτική και ακουστική επαφή μαζί τους.

– Οι εργασίες των μαθητών αποστέλλονται στον καθηγητή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και διορθώνονται-σχολιάζονται όπως και σε μια φυσική τάξη.

– Ο καθηγητής «δίνει» οπτική πρόσβαση του «ψηφιακού του πίνακα» , όπου και γίνεται η παρουσίαση του μαθήματος (επίλυση ασκήσεων, μελέτη κειμένων κλπ…)

– Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τον καθηγητή και τους συμμαθητές του, όπως και σε μια «φυσική τάξη»

– Η παρουσίαση του μαθήματος μπορεί να καταγραφεί (video ή φωτογραφίες) προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους μαθητές και μετά τη λήξη του μαθήματος.

– Ο καθηγητής στο τέλος του μαθήματος, αναθέτει εργασίες στους μαθητές από τα εγχειρίδια που έχουν αποσταλεί στους μαθητές μας είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ταχυδρομείου.   

ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

– Την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, αποστέλλονται στους μαθητές τα θέματα.

– Οι μαθητές οφείλουν να γράφουν το διαγώνισμα με ανοιχτή κάμερα, προκειμένου να επιτηρούνται. Σε περίπτωση οποιουδήποτε «κολλήματος» μπορεί την επιτήρηση να την αναλάβει ο κηδεμόνας του μαθητή.

– Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου, οι μαθητές αποστέλλουν ηλεκτρονικά το διαγώνισμα στους καθηγητές τους για να διορθωθεί.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

– Κάθε εβδομάδα, αποστέλλουμε στους γονείς των μαθητών μας το «φύλλο εβδομαδιαίας αξιολόγησης» για κάθε μάθημα ξεχωριστά, στο οποίο οι κηδεμόνες ενημερώνονται για την πορεία των μαθητών μας.

– Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες ή όποτε άλλοτε κριθεί σκόπιμο, υπάρχει προσωπική διαδικτυακή συνάντηση με τους γονείς.